Storytelling

 

พอลลีนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ได้ดำเนินการลงความเห็นว่า "พอลลีน" มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด พร้อมมอบสัญญลักษณ์ "SHA" และบันทึก "พอลลีน" ลงในรายชื่อร้านค้าที่มีสุขอนามัยที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตบอกกล่าวและเชิญชวนท่านมาเลือกสรรเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี ได้ที่ "พอลลีน" เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3 แล้วพบกันนะคะ

 

 

เพราะความบังเอิญนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ "เพียงพบ" กันที่ "พอลลีน" คุณก็อาจจะได้พบกับเครื่องประดับที่สวยเด่นและมีเอกลักษณ์เสมือนดั่งว่าเราได้สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษสำหรับคุณและคนที่คุณรัก Paullene Jewelry ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3 At "Paullene Jewelry", we create The Beautiful Ornaments Uniquely that you might find Special piece of ornament Coincidentally for Yourself and The One You Love. www.paullene.com, Paullene Jewelry, 3rd.floor, CentralPlaza Rama 3

 

เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา เราจึงตั้งใจผลิตสินค้าเพียงแบบละ 1 ชิ้น เพื่อให้คุณโดดเด่นและไม่ซ้ำใคร พบกันได้ที่ พอลลีน เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3 Because you are the important person for us, we then intentionally produce One-Of-A-Kind ornament to shine your Beauty and Uniqueness. Cordially invite you to Paullene Jewelry , 3rd.floor, CentralPlaza Rama 3